*2/)29Ü'292/(1.29Ÿ5(62577+(50(1*2/)3$1121Ζ$

PANNONIA LIVING

Ζ129$7Ζ91Θ1$%Θ'.$1(029Ζ7267Θ9b0$Ð$56.‹05(625783$1121Ζ$1$%Θ=Θ

=&(/$2-('Ζ1Ü/‹632-(1Θ*2/)8/Ζ)(67

9Θ7(-7(9b5ƒ-Ζ3ĚΘ028

'(9Θ7Ζ-$0.29‹+2+ĚΖĢ7Ü

SONNENGOLF A VEDLE

7(50ƒ/İ

H³e¿pe’·Á·­˜‰q†ƍM†yZ†‡³y¦e©³—y˜³­Ǝ

p‰’Ãq† e¦e©³—f˜¾Ũ ·É Çese’eŭ H³Â’¿z ¿y

¿¯yq† ­—{©yq†Ũ ­ py³Â¿ —¦e³˜‰q†

¿y’‡­³yq† ¦© ǿïy˜z ˜f©ÂŨ pu·‰

Dovolená, golf, relaxace, to vše v místech,

e¦e©³—f˜Â ­¿· ©f­˜· ¦’†· ·

uy¿e¯‡u·¯‡˜‡q˜y³‰É‰Ƅ¿¦©fÇu˜‡˜¿z—

peÇz˜· ­³y˜{ e ¦«‰yÇu u ©y­©³·

©y­©³· M†y©—y˜ ’‚ Ae˜˜˜‡e ¦«‰—

­y’y³©‡qÂ¿’fue˜·Çf¿©·Ũe—y©e—‡

· —ewe©­ ©e·­Ãq† †©e˜‡q ¿yu’y

epyǦys˜­³˜‰­’·Ép·ŭ‰Â¿Â˜‡e‰q‰—·

­’·˜ys˜‰q†’fǘ‰-·³Ç—e˜˜­p·©ƒ­y˜e¦’˜‰

¦—{©·qy˜eƄ¿Ã˜­·³Â³yÁ’·Ç‡¿˜‰

¿f¯ ­y˜  ©f‡ u¿’y˜Ãq†ŭ A©fÇu˜‡˜¿Ã

e¦e©³—f˜Â yu‡˜ys˜zŭ Y ˜ep‰uqy ­·

©y­©³ ¦«‰— ­¦y˜Ã ­ ƒ’‚’·py—

ΖQJ+HOPXW/DQJHGHU

¦’†Â ¿ ¦«‰Çy—‰ ­ ³y©e­· e Çe†©eu·

Certifikovaný nemovitostní

H˜˜y˜ƒ’‚y˜q‡¦¿f˜­q‰’y—˜ep‰Çy³

˜yp ¿ ¦e³«y ­ ¦«y©Â³Ã— pe’˜y—Ũ

PDNO«ěDLQYHVWRU

˜y¿Â¯¯‰ —‚©³ e ¿Ã‡—ys˜Ã Çfɇ³y

­ ©f­˜Ã—‡¿Ã†’yuÂŭ 3e¿Ç†’yu  e ¿e’‡³·

Ç u¿’y˜z e pÂu’y˜‰ŭ Yy ­³«yu—«­z—

Mail: info@planreal.at

¦©¿yuy˜‰¿¯yq†˜y—¿‡³­³‰yuÇesf³·

T +43 (0) 6474 28222

’‡—e³· ¦u ¦e˜˜­Ã— ­’·˜qy— ­y

’euy˜ ³y˜ ˜y¿Â¯¯‰ u¾©eÇŭ # ¦«‡ ¿e¯‰

—¾Éy³yu¿’y˜·q†e³˜e¦’˜Ũe˜e

˜y¦«‰³—˜­³‡ p·uy ¿f¯ py³ ­y©¿‡­˜‰

˜{ez—­³©¿{ŧu©eLJ³Ƅq‰³‡³­ye˜e

­’·Épeqy’uy˜˜{­¦’y†’‡¿{¦ys¿e³ŭA©

5580 Tamsweg | www.planreal.at

u¿’y˜zƄ·É‰¿e³­‡­·©—‰ŭ

Yf­˜yp¦©˜e‰—f˜‰Ƅ¿¯yq†˜Â¿e©‡e˜³Âŭ

www.ferienresort-pannonia.com

KONTAKT

3URMHNWRG3ODQUHDOΖPPRELOLHQ 

%DXWU¦JHU*PE+_*ULHVJDVVH