AKTUÁLNÍ TÉMA | Pravidla golfu 2019

poté odhadnout. Na základě Pravidla 1.3b(2) bude toto hráčem

odhadnuté místo akceptováno, přijato, i když se později ukáže,

že bylo špatné. Jsou ale situace, před odehráním rány, kdy musí

hráč, v případě, že se odhadnutý referenční bod ukáže nesprávným, tuto chybu napravit.

ÚLEVA S TRESTEM – ROZHODNUTÍ

17.1a/1 – Míč je v trestné oblasti, i když je oblast nesprávně označena

Jestliže jsou kolíky označující trestnou oblast soutěžním výborem

chybně, nepřesně umístěny, neopravňuje to hráče k získání jakékoliv výhody.

Míč je například nalezen ve vodní ploše, která je jasně, díky uspořádání a charakteru hřiště, část trestné oblasti. Míč ale leží mimo

kolíky vyznačené oblasti, tudíž, technicky vzato neleží v trestné

oblasti. Hráč nemůže nárokovat, že jeho míč leží v náhodné

vodě, protože do trestné oblasti spadají veškeré vodní plochy na

hřišti, ať už jsou nebo nejsou soutěžním výborem označeny (viz.

Definice „Trestné oblast“).

17.1d(2)/1 – Doporučení, aby hráč fyzicky značil referenční bod na referenční linii

Pravidlo 17.1d umožňuje hráči vybrat si referenční bod na referenční linii (linie, kam má hráč spouštět míč) ke stanovení a vymezení oblasti úlevy při spouštění míče na spojnici jamka-míč (místo

vniku) kamkoliv zpět. Ačkoliv by měl hráč tento bod fyzicky označit nějakým předmětem (týčkem), může jej vybrat jen pohledem.

Jestliže si hráč referenční bod vybere pohledem, použije se tento

bod k určení oblasti úlevy a k tomu, zda musí být míč spouštěn

znovu. Důvod proč se doporučuje referenční bod fyzicky označit

je ten, že označený bod napomáhá při postupu využívání úlevy

a při určování a posuzování, jestli byl míč spuštěn do oblasti úlevy

nebo jestli v ní po spuštění zůstal (Pravidlo 14.3).

17.1d(3)/1 – Hráč může měřit přes trestnou oblast při využívání úlevy do strany (na dvě délky hole)

Při využívání úlevy do strany od místa, kde míč naposled překročil hranici úzké červené trestné oblasti, je možné, aby hráč při

vymezování oblasti úlevy naměřil dvě délky hole od referenčního

bodu přes trestnou oblast. Nicméně, jakákoliv část trestné oblasti

v rámci dvou délek hole naměřených od referenčního bodu není

součástí oblasti úlevy.

17.1d(3)/2 – Hráč spustí míč na základě odhadu místa, kde

naposledy překročil hranici trestné oblasti a ukáže se, že

je to místo nesprávné

Když není místo, kde míč naposledy překročil hranici trestné oblasti známo, hráč musí situaci rozumně posoudit a toto místo

50 | GOLF

Příklad. Ve hře na rány je prakticky jisté, že míč hráče je v červené trestné oblasti. Hráč, po konzultaci s ostatními hráči ve skupině odhadne místo, kde míč naposledy překročil hranici trestné

oblasti. Vymezí u tohoto bodu oblast úlevy a spustí do ní míč.

Předtím, než spuštěný míč odehraje, jeden z hráčů ze skupiny

najde hráčův míč v trestné oblasti v místě, ze kterého je patrné,

že míč naposledy překročil hranici trestné oblasti asi o 20 metrů

blíže jamce než hráči odhadnuté místo.

Jelikož tato informace přišla ještě před tím, než hráč zahrál ránu

spuštěným míčem, musí hráč chybu napravit podle Pravidla 14.5

(Opravení chyby při nahrazování míče, vracení míče, spouštění

míče nebo umisťování míče). Hráč musí postupovat podle Pravidla

17.1, nyní už s ohledem na nový referenční bod a může využít jakoukoliv možnost úlevy podle Pravidla (viz. Pravidlo 14.5b(2)).

17.2b/1 – Příklady možností úlevy povolených

Pravidlem 17.2b

Hráč zahraje z odpaliště míč do červené trestné oblasti

(označme jako bod A), rozhodne se, že bude další ránu hrát z tohoto bodu, a zahraje míč mimo hřiště. Hráč teď může postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti podle Pravidla 18.2b, tedy hrát

čtvrtou ránu znovu z bodu A.

Pokud by ale spustil míč v trestné oblasti do bodu A s úmyslem

postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti a následně se rozhodl

odtud tento spuštěný míč nehrát, je postup následující:

Hráč může využít úlevu spuštěním míče na spojnici jamka-místo

vniku míče do trestné oblasti kamkoliv za místo vniku do trestné

oblasti podle Pravidla 17.1d(2), nebo může využít úlevu do strany

(dvě délky hole) u místa vniku míče do překážky podle Pravidla

17.1d(3), nebo může hrát další ránu z místa, odkud hrál poslední

ránu mimo trestnou oblast (v tomto případě tedy z odpaliště)

podle Pravidla 17.2a(2).

Pokud využije některou z těchto tří možností, dostane hráč navíc

další trestnou ránu, celkem tedy dvě. Jedna je za postup se ztrátou rány a vzdálenosti, druhá za úlevu z trestné oblasti. Bude tak

hrát pátou ránu.

Hráč má také možnost využít úlevu mimo trestnou oblast bez

předchozího spouštění míče do trestné oblasti, ale i tak dostane

zmíněné dvě trestné rány (ztráta rány a vzdálenosti + spuštění

míče mimo trestnou oblast).

Správné odpovědi

1) Správná odpověď: LEŽ

2) Správná odpověď: NE

3) Správná odpověď: ANO

4) Správná odpověď: PRAVDA

5) Správná odpověď: NE

6) Správná odpověď: LEŽ

7) Správná odpověď: PRAVDA

8) Správná odpověď: ANO

9) Správná odpověď: ANO

10) Správná odpověď: LEŽ

11) Správná odpověď: NE

12) Správná odpověď: PRAVDA

13) Správná odpověď: ANO

14) Správná odpověď: LEŽ

15) Správná odpověď: NE