AKTUÁLNÍ TÉMA | Pravidla golfu 2019

Pravidlo 8 – Hřiště se hraje, jak ho hráč nalezne

hráč zlomí větev při zahájení hry na jamce a přesune se na jiné

místo v rámci odpaliště.

8.1a/4 – Příklad přesunutí, ohnutí nebo zlomení nepohyblivé závady

Část plotu, který je už mimo hřiště (není hranicí hřiště, neoznačuje aut), se naklání do hřiště a hráč ji zatlačí zpět do svislé polohy. Tento úkon porušuje Pravidlo 8.1a, které zakazuje zlepšování podmínek ovlivňujících ránu přesunutím nebo pohnutím

nepohyblivé závady. Hráč obdrží všeobecný trest, pokud tedy

podmínky před zahráním rány neobnoví do původní pozice tak,

jak je povoleno Pravidlem 8.1c (Vyhnutí se trestu obnovením

podmínek do původního stavu). V tomto případě nakloněním

plotu zpět do hřiště.

Pravidlo 8.1a zakazuje hýbání, ohýbání nebo lámaní nepohyblivých závad, ale hráč má možnost využít beztrestnou úlevu od

překážení části nepohyblivé závady nakloněné do hřiště podle

Pravidla 16.1b (Úleva od abnormálního stavu hřiště).

8.1a/5 – Budování postoje pomocí určitého předmětu,

třeba ručníku, není povoleno

8.1 Úkony hráče, které zlepšují podmínky ovlivňující ránu

8.1a/1 – Příklady úkonů, které by mohly vytvářet možnou výhodu

Příklady úkonů, činností, které by mohly zlepšovat podmínky

ovlivňující ránu (mohly by dávat hráčovi potenciální výhodu):

Hráč před zahráním rány opraví místo po dopadu míče v poli

nebo vrátí vyseknutý řízek do díry po něm jen pár metrů před

míčem a ve směru hry a tento zásah by mohl mít vliv na ránu,

kterou bude hrát (například pat nebo nízký chip na doběh).

Hráčův míč leží v postranním bankru u jamkoviště a hráč uhladí

stopy v bankru před míčem ve směru hry, před zahráním krátké

rány přes tuto upravenou část bankru (viz. Pravidlo 12.2b(2) –

Kdy není dotknutí se písku trestné).

8.1a/2 – Příklady úkonů, které možnou výhodu nevytváří

Příklady úkonů, činností, které nezlepšují podmínky ovlivňující

ránu (potenciální výhodu nevytváří):

Předtím než hráč zahraje asi 140metrovou ránu z pole do greenu, opraví místo po dopadu míče několik metrů před míčem

ve směru hry nebo stejně tak vrátí vyseknutý řízek nebo uhladí

stopy v bankru před míčem.

Hráčův míč leží uprostřed dlouhého, mělkého fervejového bankru a hráč předtím než zahraje dlouhou ránu, uhladí stopy

v bankru několik metrů před míčem ve směru hry (viz. Pravidlo

12.2b(2) – Kdy není dotknutí se písku trestné).

8.1a/3 – Hráč, který zlepší podmínky ovlivňující zamýšlenou

ránu, porušuje pravidlo i přesto, že zahraje ránu jinou

Jestliže hráč zamýšlí hrát míč určitým způsobem a pro tuto konkrétní ránu zlepší podmínky ovlivňující ránu, trestu se nemůže

vyhnout ani obnovením podmínek do původního stavu. Hráč poruší Pravidlo 8.1a, i když by míč odehrál jinak, než původně plánoval, a zlepšené podmínky na hřišti by tuto novou ránu vůbec

neovlivňovaly.

Například: Pokud hráč zlomí větev překážející mu v postoji nebo

švihu pro jím zamýšlenou ránu, když mohl postoj zaujmout tak,

aniž by větev zlomil, nemůže se vyhnout trestu tím, že bude

hrát míč jiným směrem nebo využitím úlevy do jiného místa, kde

už by větev na ránu neměla vliv. Tohle také platí v případě, kdy

28 | GOLF

Definice postoje nezahrnuje pouze postavení, polohu nohou, ale

pozici celého těla při postavení se a přípravě k zahrání rány.

Hráč porušuje Pravidlo 8.1a například tím, když zlepší podmínky pro

postoj umístěním ručníku na keř, aby se chránil při zahrávání rány.

V případě, kdy hráč potřebuje hrát ránu z pokleku (míč je pod

stromem) a položí si na zem ručník, aby se neušpinil nebo nezamokřil, buduje si tímto postoj a porušuje Pravidlo. Hráč si

ale může omotat ručník kolem pasu nebo si před zakleknutím

k ráně obléct nepromokavý oblek (Viz Pravidlo 10.2b(5) – Fyzická ochrana před živly).

Když hráč umístí, použije jakýkoliv předmět nepovoleným způsobem, ale před zahráním rány si chybu uvědomí, může se penalizaci vyhnout tím, že předmět před zahráním rány odstraní a nedojde k žádnému jinému zlepšení podmínek, které ovlivňují ránu.

8.1a/6 – Pozměňování povrchu země k vybudování postoje

není povoleno

Hráč může pevně stoupnout na obě nohy při zaujímání postoje,

ale porušuje Pravidlo 8.1a, když změní povrch země, hřiště v místech, kde bude postoj zaujímat, čímž zlepší podmínky pro zamýšlený postoj.

Příklady změn povrchu země, které zlepšují podmínky ovlivňující ránu:

Sešlapání písku ze stěny bankru k vytvoření rovné plochy pro postoj.

Nepřiměřené zavrtání se nohama do měkké půdy k získání stabilnějšího postoje.

Hráč Pravidlo 8.1a poruší ihned při zlepšení podmínek na hřišti

pro lepší postoj a trestu se nemůže vyhnout tím, že zkusí uvést

podmínky do původního stavu.

Zákaz pozměňování povrchu hřiště (Pravidlo 8.1a(3)) nezahrnuje

odstraňování volných přírodních předmětů nebo pohyblivých závad z prostoru zamýšleného postoje a stejně tak odstranění většího množství jehličí nebo listů z tohoto prostoru.

8.1a/7 – Hráč může prohledat, prosondovat okolí míče,

aby zjistil jestli pod povrchem nejsou kořeny, kameny nebo

závady, ale nesmí změnit podmínky na hřišti

Pravidlo 8.1a nezakazuje hráči dotýkat se povrchu hřiště v místech definovaných jako podmínky ovlivňující ránu, pokud tedy

tyto podmínky nezlepší.

Například: Aniž by hráč zlepšil podmínky ovlivňující ránu, může

kdekoliv na hřišti prosondovat třeba týčkem okolí míče, aby