AKTUÁLNÍ TÉMA | Pravidla golfu 2019

zjistil, jestli při ráně netrefí holí kořen, kámen nebo jinou závadu

pod povrchem.

Ale viz 12.2b/2 když hráč sonduje písek v bankru jen za účelem

zkoušení stavu písku.

8.1a/8 – Pozměňování povrchu hřiště v oblasti úlevy není povoleno

Před spuštěním míče při využívání úlevy nesmí hráč opravit, vrátit vyseknutý řízek v oblasti úlevy nebo udělat cokoliv jiného, čím

by změnil povrch hřiště a tím tedy i zlepšil podmínky ovlivňující

ránu. Tento zákaz ale platí pouze v případě, kdy hráč o tom, že

má nebo může do zmíněné oblasti úlevy spouštět míč, již ví.

Například: Když hráč odehraje míč a opraví vyseknutý řízek a následně se dozví, že se stejného místa musí nebo může hrát znovu

se ztrátou rány a vzdálenosti, protože je míč mimo hřiště, je

v trestné oblasti nebo nehratelný nebo by měl hrát míč provizorní,

hráč opravením tohoto řízku v oblasti úlevy Pravidlo 8.1a neporušil.

8.1a/9 – Kdy je řízek vrácen a nemůže být přemístěn nebo sešlápnut

Pravidlo 8.1a(3) zakazuje zlepšování podmínek ovlivňujících ránu

stlačením, přesunutím nebo přemístěním řízku v díře po něm,

protože už se považuje za část, povrch hřiště, a ne za volný přírodní předmět, i když zatím ještě nezakořenil nebo neroste.

Řízek je vrácen, když je jeho podstatná část umístěna kořeny

dolů do díry po něm (dokonce i když je řízek vrácen do jiné díry,

než z které byl vyseknut).

8.1b/4 – Příklady nepřiměřených úkonů při zaujímání postoje

Příklady činností, úkonů, při zaujímání postoje, které jsou nepřiměřené a vedou k penalizaci podle Pravidla 8.1a, když jimi dojde

ke zlepšení podmínek ovlivňujících ránu:

Záměrné odstranění, ohnutí nebo zlomení větve rukou, nohou

nebo celým tělem a tím ji dostat z prostoru zamýšleného nápřahu nebo rány obecně.

Zaháknutí větví do sebe nebo spletení stébel trávy tak, aby se

dostala a zůstala mimo prostor pro postoj nebo švih.

Ohnutí větve, která brání ve výhledu na míč po zaujmutí postoje.

Ohnutí překážející větve při zaujímání postoje, když bylo možné

postoj zaujmout i jinak.

8.1b/5 – Zlepšování podmínek na odpališti je omezeno

pouze na povrch odpaliště

Pravidlo 8.1b(8) umožňuje hráči zlepšit podmínky ovlivňující

ránu na odpališti. Tato Výjimka k Pravidlu 8.1a ale zamýšlí pouze

změny, které se týkají povrchu odpaliště samotného. Včetně odstraňování přírodních předmětů rostoucích na nebo z odpaliště

a pochopitelně v případě, kdy hráč z tohoto odpaliště hraje.

Tato Výjimka neplatí při zlepšování podmínek ovlivňujících ránu

mimo prostor odpaliště jako třeba odlomení větve rostoucí

mimo odpaliště a zasahující do prostoru nad odpalištěm, kde

může mít vliv na zamýšlený švih.

8.1b/1 – Vysvětlení termínu „lehce přiložit hůl k zemi“

Pravidlo 8.1b umožňuje hráči lehce přiložit hůl přímo před nebo za

míč, i když tím zlepší polohu míče nebo prostor pro zamýšlený švih.

Lehce přiložit hůl k zemi znamená dovolit, umožnit holi, aby

se svou vahou opřela o trávu, hlínu, písek nebo jiný materiál na

nebo nad povrchem hřiště.

Hráč ale dostane trestné rány podle Pravidla 8.1a, když polohu

míče nebo prostor zamýšleného švihu zlepší tím, že hůl k povrchu hřiště přiloží více než lehce, když ji k zemi přitlačí.

Viz Pravidlo 12.2b(1) (Kdy je dotknutí se písku trestné) kdy hráč

dostane trestné rány za dotknutí se písku v bankru.

8.1b/2 – Hráči je umožněno zavrtat se nohama vícekrát

při zaujímání postoje

Pravidlo 8.1b umožňuje hráči zavrtat se nohama při zaujímání

pevného postoje a může to při přípravě k ráně udělat více než

jen jednou.

Například: Hráč může vstoupit do bankru bez hole, vyzkoušet

si postoj k ráně, přitom se zavrtat nohama a ránu nasimulovat.

Potom se z bankru vrátit pro hůl a postoj i s opakovaným zavrtáním se do písku opakovat a ránu skutečně zahrát.

8.1b/3 – Příklady „řádného zaujímání postoje“

Ačkoliv je hráč oprávněn k tomu hrát jakýmkoliv směrem, není bezpodmínečně oprávněn k normálnímu, běžnému postoji nebo švihu

a musí se přizpůsobit podmínkám a přijmout i obtěžující okolnosti.

Příklady činností, které se považují za řádné zaujímání postoje

a jsou Pravidlem 8.1b povoleny, i když dojde ke zlepšení podmínek na hřišti:

Nacouvání do větve nebo objektu hranic hřiště, když je to jediná

cesta k tomu zaujmout postoj k ráně, dokonce i v případě, když

tímto dojde posunutí větve nebo předmětu vyznačujícího hranice hřiště nebo dojde k ohnutí nebo zlomení.

Ohnutí větve rukama při zalézání pod strom, když je to jediná

cesta, jak se dostat k míči a zaujmout postoj.

Viz 8.1b/4 – Kdy hráč dostane trestné rány za nepřiměřené

úkony nutné k zaujímání postoje.

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

8.1b/6 – Hráč po ráně z bankru uhrabe bankr v péči o hřiště

Když je míč odehrán z bankru a je mimo bankr, Pravidla 8.1b(9)

a 12.2b(3) používají termín péče o hřiště k tomu, aby mohl hráč

obnovit prostor bankru do podmínek, jaké by měly být, a to dokonce i v případech, kdy toto obnovení (uhrabání) zlepší podmínky ovlivňující ránu. Tohle platí, i když hráč dělá záměrně

oboje, jak činnost spojenou s péčí o hřiště a zároveň zlepšuje

podmínky ovlivňující ránu.

Například: Míč hráče zastaví ve velkém bankru u jamkoviště. Hráč

není schopen zahrát z něj ránu směrem k jamce, a míč tudíž

odehraje z bankru ven zpět směrem odpališti. V tomto případě

může hráč uhladit, uhrabat prostor, který hraním míče z bankru

změnil (včetně jím vyšlapaných stop), a může stejně tak uhrabat

ostatní prostory bankru, ať už byly změněny hráčem samotným

nebo byly změněny kýmkoliv jiným a jindy.

8.1b/7 – Kdy může být poškození, které je zčásti na jamkovišti

a zčásti mimo, opraveno

Když je jedno poškození částí na jamkovišti a částí mimo, může

být celé opraveno.

Například: Místo po dopadu míče (pitchmark) je na hraně, hranici

samotného jamkoviště a foregreenu (pole) a v takovém případě

je nesmyslné umožnit hráči opravit pouze část poškození na

jamkovišti, a tudíž může opravit poškození celé.

To stejné platí pro jiné typy poškození. Třeba cestičky zvířat,

stopy kopyt nebo poškození holí.

Pokud ale nejde poškození mimo jamkoviště přímo spojit s poškozením jamkoviště, tzn. není jisté, že se jedná o jedno stejné

poškození, nemůže být opraveno, pokud by zlepšovalo podmínky ovlivňující ránu.

Například: Jedna celá šlápota začíná na jamkovišti a zasahuje

i mimo, tudíž může být opravena. Ale jestliže je jedna stopa

na jamkovišti a další celá mimo jamkoviště, může být opravena

pouze ta na jamkovišti, protože se jedná o dvě různá poškození.

29