3ġ('67$98-(0(É0

9

9Ì.(1'61ĩ

=DVWDYWHVHQDFKYtOL9iåY\WRXçHQìYtNHQGPĪçHNG\NROLY]DĀtW5DQQtNiYDDVQtGDQďQDSURVOX

QďQpWHUDVHUHOD[DĀQtPDViçVDXQDDNOLGNWHUìSRWĢHEXMHWHXçWDNGORXKR1DĀHUSHMWHVtO\YKRWHOX

$6725,$YVUGFL.DUORYìFK9DUĪ]DVORXçtWHVLWR

2EMHYWH QHNUiVQďMåt Oi]HěVNp PďVWR (YURS\ D VWDěWH VH KìĀNDQìP Oi]HěVNìP KRVWHP 6EDOWH VL

GR NXIUX åDW\ NWHUp YiP WDN VOXåt VWDURVWL D SUiFL QHFKWH GRPD D SĢLMHĊWH WDP NGH YiV EXGRX

UR]PD]ORYDWASTORIA Hotel & Medical SpaQDMGHWHSĢtPRQDSURWL0OìQVNpNRORQiGďYKLVWRULFNpP

FHQWUX .DUORYìFK 9DUĪ +RWHORYp ZHOOQHVV YiP QDEt]t ED]pQ VDXQX VROQRX MHVN\QL D SURFHGXU\

LPDViçHNWHUpSURYiGtSURIHVLRQiOQt]GUDYRWQtFL.OLGQď]ĪVWDěWHFHOìGHQYçXSDQX=SRNRMRYìFK

EDONyQĪ MH ]iSDG VOXQFH V YìKOHGHP QD PďVWR QHMNUiVQďMåt D YHĀHĢL YiP UiGL GRQHVRX Dç QD SRNRM

1HERVLYH]PďWHGçEiQHĀHNDY\GHMWHVHRFKXWQiYDWY\KOiåHQpNDUORYDUVNpSUDPHQ\NWHUpXçEH]PiOD

OHWOpĀtDSRPiKDMt$QH]DSRPHěWHNRXSLWOi]HěVNpRSODWN\DĨSRWďåtWHLW\GUXKp7HĊXçMHQVWDĀt

PUNQRXWGRGLiĢHQDSOiQRYDWVLYROQRREMHGQDWSRNRMDXçtYDWVL

ZZZDVWRULDVSDF]