TO R R E N T E 5 0 - 2 9 B L A DY : P O H O D L Í I J I S TO TA

6 QHMQRYÙMď¯ JHQHUDF¯ 7RUUHQWę V SOQÙ LQWHJURYDQRX EDWHUL¯ Y U£PX P£WH G¯N\ QDď¯ RVYÙGÍHQ« )XQ 5LGH JHR

PHWULL VNXWHÍQRX NRQWUROX QDG NROHP Y WHU«QX L QD WUDLOX D V PRWRUHP %RVFK 3HUIRUPDQFH /LQH ]DVH V¯O\ QD

UR]G£Y£Q¯ 1RY« H7RUUHQW\ MVRX SćLWRP NRPIRUWQÙMď¯ D YÙćWH Q£P ĤH SRKRGO¯ Y VHGOH MH SćL GRMH]GX DĤ

NPYÙFNWHURXQ£OHĤLWÙRFHQ¯WH

MOTOR Bosch Performance Line Cruise, 65 Nm (36 V, 250 W) BATERIE Bosch Power Tube, 500 Wh (36 V, 13,4 Ah), integrovaná

MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY Turbo: 300 % / Sport: 200 % / Tour: 120 % / Eco: 55 % MAX. VÝKON MOTORU 455 W DOJEZD DĤNP

DOBA DOBÍJENÍ QD]DKQD]DK_Y¿YRMDY¿UREDYÌ5_]£UXÍQ¯LSR]£UXÍQ¯VHUYLVYÌ5&(1$.È

9¯FHLQIRDQHMEOLĤď¯SURGHMFHQDrockmachine.us/cz.